Direct naar inhoud

Onderzoeksteam

Als het praten niet op gang komt is vaak niet direct vast te stellen waardoor dit veroorzaakt wordt. Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Heeft het kind een spraaktaalprobleem?
  • Om wat voor type probleem gaat het?
  • Hoe is het algemene functioneren van het kind?
  • Welke oorzakelijke en welke belemmerende factoren spelen een rol?
  • Welke andere specialisten, organisaties of instellingen zijn bij dit kind betrokken?
  • Welke stappen moeten er volgen: vervolgdiagnostiek, behandeling of begeleiding?

De onderzoekers kunnen alleen door samenwerking antwoord geven op deze vragen. Het team bestaat uit:

De klinisch fysicus - audioloog is hoofdbehandelaar van iedere cliënt die het audiologisch centrum bezoekt. Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid.

De audioloog is gespecialiseerd in diagnostiek van het gehoor.

De audiologie-assistent voert de gehooronderzoeken uit. Bij kinderen met spraak-/taal problemen worden de gehoortesten meestal door een logopedist uitgevoerd,  die soms wordt bijgestaan door een audiologie-assistent.

Een logopedist is geschoold in onderzoek en behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip. Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en spraak.

Een psycholoog / orthopedagoog is opgeleid om het gedrag en de ontwikkeling van kinderen te onderzoeken en te begeleiden.

Na het onderzoek bespreken zij hun bevindingen samen in het teamoverleg.

Opleiding en stage

Libra wil, naast het leveren van goede zorg, een uitdagende leer- en werkomgeving zijn voor professionals en studenten. Kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren staan daarbij centraal. Jaarlijks lopen grote groepen studenten van diverse opleidingen stage bij Libra. Daarnaast leidt Libra, in samenwerking met andere zorginstellingen, een aantal artsen en psychologen op.

Tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat u te maken krijgt met deze collega’s in opleiding en stagiairs.