Medezeggenschap

Ondernemingsraad Libra R&A

De OR behartigt de belangen van alle medewerkers. In de adviezen van de OR vraagt de OR bijvoorbeeld aandacht voor (tussentijdse) evaluaties of het betrekken van medewerkers bij keuzemomenten. Ook maakt de OR gebruik van achterbanraadplegingen om inzicht te krijgen in de meningen van collega’s en ontvangt zij reacties of suggesties van medewerkers die zij mee kan nemen naar de Raad van Bestuur.

Advisering/instemming

Een aantal thema’s is ter advisering/instemming aan de OR voorgelegd, o.a.

 • Doorontwikkeling medisch specialistische revalidatie op 3 locaties; Tilburg, Eindhoven en Weert;
 • Gewijzigd Klachtenbeleid en het instellen van een Klachtenfunctionaris medewerkers;
 • Gewijzigde richtlijn dienstkleding
 • Regeling Werving en selectie;
 • Regeling Jubilea

Interne organisatie

Daarnaast heeft de OR de vinger aan de pols gehouden van de in 2016 doorgevoerde herstructurering. Zij heeft erop toegezien dat de juiste procedures zijn gevolgd en het, samen met de vakbonden opgestelde, sociaal plan als vangnet is gebruikt.

Ook is de OR nauw betrokken bij voorbereidingen van de invoering van ‘zelfsturing’; bij het proces, de route naar zelfsturing en de betekenis ervan voor de medewerkers.

Beide onderwerpen hebben als vast agendapunt op de agenda van het overleg met de Raad van Bestuur gestaan.

 

Cliëntenraad Libra R&A

De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle klanten (kinderen, jongeren en volwassenen) en hun naasten van Libra Revalidatie & Audiologie. De raad adviseert de organisatie, namens alle klanten, over de zorg- en dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Doelstelling

De Cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van de klanten bij het beleid van Libra te waarborgen. De raad houdt zich daarom bezig met alles wat voor de klant van belang is. Het kan daarbij onder andere gaan over het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van de klanten, maar bijvoorbeeld ook over de huisvesting en de voeding. De raad let daarbij op de algemene gang van zaken, de geluiden van haar achterban en neemt alle aspecten mee in haar advisering aan de Raad van Bestuur.

Agenda 2016

De CR heeft in 2016 een aantal grote onderwerpen behandeld:

 • Doorontwikkeling medisch specialistische revalidatie op 3 locaties; Tilburg (Leijpark), Eindhoven (Blixembosch) en Weert;
 • Veiligheidsrondes binnen Libra;
 • Gewijzigd Klachtenbeleid, Reglement Klachtencommissie, Reglement Klachtenfunctionaris cliënten en het instellen van een Klachtenfunctionaris cliënten;

 ‘Nevenfuncties’

De leden vervullen ook een aantal functies in de organisatie, waardoor zij de belangen van hun achterban ook op een andere manier behartigen:

2 personen maken deel uit van de Klachtencommissie cliënten, 1 persoon maakt deel uit van het team dat Veiligheidsrondes uitvoert en 1 persoon heeft deelgenomen aan de werkgroep Tevredenheidsonderzoek.

Medische Staf Libra R&A

Gesprekspartner en adviesorgaan

De Medische Staf is gesprekspartner en adviesorgaan van de Raad van Bestuur over medisch inhoudelijke en organisatiebrede onderwerpen en bestaat uit 28 revalidatieartsen. Ondersteuning vindt plaats door verpleegkundig specialisten, physician assistants en arts-ondersteuners. Daarnaast verzorgen we, samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Rijndam Revalidatie in Rotterdam, de opleiding revalidatiegeneeskunde voor co-assistenten en arts-assistenten.

Werkgebied

De Medische Staf vult de revalidatiegeneeskunde inhoudelijk in op al onze locaties. Daarnaast werken onze revalidatieartsen in de ziekenhuizen in onze regio, te weten het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het St. Jans Gasthuis in Weert, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop.

In het kader van de ketenzorg komen de revalidatieartsen als consulent in verschillende organisaties: KDC (kinderdagcentra), verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, en instellingen voor meervoudige gehandicapten in de gehele regio.

Advisering

De Medische Staf heeft in 2016 een aantal adviesverzoeken ontvangen:

 • Doorontwikkeling medisch specialistische revalidatie op 3 locaties; Tilburg, Eindhoven en Weert;
 • Richtlijn ‘medicatie zo nodig’;
 • Notitie ‘De eerste stappen naar een meer gestandaardiseerd EPD’;
 • Advies ‘VRA Basis Medische Zorg’.

Kwaliteit van de zorg

We zijn continu bezig met het verbeteren van het professioneel handelen van onze medisch specialisten met als uiteindelijk doel de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Binnen Libra Revalidatie & Audiologie is gekozen voor Appraisal & Assessment (A&A) voor het evalueren van het functioneren van de revalidatieartsen. A&A is een methode om feedback te krijgen op het eigen handelen als arts. Het gaat daarbij niet alleen om het medisch handelen, maar ook om communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.