Gedragscode

Medewerkers, klanten en bezoekers van de instellingen behorend tot Libra Revalidatie & Audiologie (Libra R&A) dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door de Raad van Bestuur. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van alle onderdelen van Libra R&A. Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, klant en bezoeker zich veilig kan voelen.

Binnen Libra R&A gelden een aantal regels: 

  • Mensen bejegenen elkaar met respect en houden rekening met elkaar. Libra R&A tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook. 
  • Mensen hebben respect voor elkaars levensbeschouwing en respecteren elkaars waarden en normen. Libra R&A tolereert geen discriminatie, in woorden of daden en/of seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan. 
  • Het gebruik van drugs is niet toegestaan. 
  • Roken van (elektronische) sigaretten, sigaren en of pijp is uitsluitend toegestaan in de daartoe aangewezen rookruimten. 
  • Misbruik van alcohol en gebruik van alcohol tijdens therapietijden is niet toegestaan 
  • Medewerkers, klanten en bezoekers respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met eigendommen van anderen om. 
  • Met het oog op de privacy van onze medewerkers en klanten is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnamen te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Libra R&A en de belanghebbenden. Deze regel heeft betrekking op alle opnameapparatuur, inclusief mobiele devices zoals smartphones, tablets etc. 
  • Op basis van de informatieplicht rond de behandeling mag een klant gesprekken opnemen tussen hem en de behandelaar. Hij/zij dient dit vooraf te melden aan de behandelaar. Alleen na overleg met de behandelend arts mag een klant tijdens de medische behandeling beeld- en/of geluidsopnamen maken.

Alle medewerkers, die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij hun leidinggevende. Klanten en bezoekers, die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, kunnen dit melden bij de servicebalie/receptie van de instelling.

Op overtreding van de gedragscode staan sancties: 

1. Bij lichte overtredingen of de eerste keer dat bepaald gedrag voorkomt een formele waarschuwing door de leiding van de afdeling, het team, het cluster of de unit.  

2. Indien deze waarschuwing niet voldoende is om het gedrag te corrigeren, bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen een schriftelijke waarschuwing of berisping door of namens de Raad van Bestuur. 

3. Bij herhaaldelijke overtredingen of zware overtredingen overplaatsing of ontslag van klanten, ontzegging van de toegang voor bezoekers of arbeidsrechtelijke maatregelen conform wetgeving en CAO voor medewerkers. Ook kan waar dat van toepassing is aangifte bij de politie worden gedaan.