Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit de volgende professionals:

Revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch specialist die de behandeling coördineert en inhoudelijk eindverantwoordelijk is. De arts is ook degene die vooraf bepaalt of iemand voor revalidatie in aanmerking komt. Voor vragen op medisch gebied kunt u bij hem of haar terecht. De revalidatiearts werkt nauw samen met de physician assistant. De revalidatiearts onderhoudt ook de contacten met huisarts en specialisten.

Kim Santegoets
Revalidatiearts
BIG nummer: 99049147101     
Daniëlle Driessen
Revalidatiearts
BIG nummer: 19047492001  


Physician assistant

De Physician Assistant (PA) is een paramedicus met een aanvullende masteropleiding. De PA werkt nauw samen met de revalidatiearts en neemt diverse taken van de arts over. Zo kan de PA heel goed het lichamelijk onderzoek doen, de klachten in kaart brengen, de diagnose stellen en veel voorkomende complicaties behandelen. Tevens onderhoudt de PA contacten met andere specialisten en voert diverse gesprekken met familie van de patiënt. Hij of zij werkt altijd onder supervisie van uw revalidatiearts.

Wat kunnen PA’s voor u betekenen? Lees meer...

Janita van Vuuren-Molegraaf
Physician Assistant
BIG nummer: 79912494181
Amanda van Doremalen-Klaassen
Physician Assistant  
BIG nummer: 99909496281

 

De psycholoog is degene die zoekt naar verbanden tussen de werking van de hersenen en getoonde reacties of gedrag. Hij/zij legt de familie uit hoe de hersenen werken, wat de gevolgen zijn van hersenletsel en hoe zij de revalidant op een goede manier kunnen benaderen en bevragen. Mocht het voor de revalidant mogelijk zijn om uiting te geven aan gedachten of gevoelens treedt de psycholoog hierover in contact met de revalidant.

De psychologisch medewerker houdt zich bezig met het stimuleringsprogramma. Volgens een geprotocolleerde werkwijze worden zintuigelijk en/of cognitieve prikkels toegediend. Het doel is steeds meer gerichtere reacties uit te lokken, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de revalidant. Afhankelijk van het bewustzijnsniveau van de cliënt worden de therapieën uitgebreid met meer cognitieve taken.

De eerste prioriteit van de ergotherapeut is het optimaliseren van de lig- en/of zithouding. Ook probeert de ergotherapeut (gerichte) motoriek van de armen en handen uit te lokken en te stimuleren. Bij het opnieuw aanleren van motorische vaardigheden van arm en hand wordt gekeken tijdens welke situaties in het dagelijks leven deze praktisch inzetbaar zijn. Daarnaast kijkt de ergotherapeut, in samenwerking met logopedie, hoe deze motorische vaardigheden bruikbaar zijn in de communicatie. De ergotherapeut is ook degene die aandacht schenkt aan mogelijke cognitieve problemen die van invloed zijn op de behandeling en op het dagelijks leven.

De fysiotherapeut richt zich op stoornissen in houding en beweging in relatie met bewustzijnsstoornissen met als hoofddoel het begeleiden en stimuleren van motorisch herstel. Van het uitlokken van motoriek tot het opnieuw aanleren van motorische vaardigheden. Verder is er aandacht voor het voorkomen en verbeteren van secundaire complicaties zoals bijvoorbeeld contracturen.

Hydrotherapie heeft als doel de motorische mogelijkheden te onderzoeken en te stimuleren. Motorische vaardigheden kunnen in het zwembad (opnieuw) aangeleerd worden. De bewegingsagoog begeleidt deze therapie en heeft een goed oog voor houding en bewegingen, waarbij hij gebruik maakt van de feedback van het water.

De logopedist richt zich op stoornissen in de ademhaling, de slikfunctie en de communicatie (mogelijkheden) in relatie met de bewustzijnsstoornissen. Motorische vaardigheden van de mond worden gestimuleerd zodat slikken, eten, drinken en stemgebruik wellicht weer aangeleerd kunnen worden. Belangrijk aspect is het uitlokken van het gebruik van taal. Lukt dit onvoldoende of niet dan helpt de logopedist zoeken naar alternatieve communicatie wijzen of een ondersteuning hierin.

De maatschappelijk werker ondersteunt u allereerst op praktisch gebied. Denk hierbij aan aanvragen indicaties voor wonen en zorg, bewindvoering en/of mentorschap, Wajong en de afhandeling van de letselschade. Ook de verwerking en het leren omgaan met het leven met NAH en de mogelijkheden en beperkingen komen aan bod. Dit gebeurt via individuele gesprekken en in sommige gevallen via groepsgesprekken.
Verder wordt de transitie begeleid na een indicatie voor verpleeghuis, NAH-woonvorm of thuis. Hier wordt met de betrokkenen bekeken of plaatsing mogelijk is en wordt alle informatie die hiervoor nodig is verstuurd.

Het verpleegkundig team voorziet in de algemene dagelijkse levensbehoeften van de revalidanten, denk hierbij aan verzorging, voeding, toedienen van medicatie, mobilisatie en stimuleren van het dag-nachtritme. Daarnaast observeert de verpleegkundige de revalidant, zowel op fysiek/lichamelijk gebied, als op het gebied van bewustzijn. Hetgeen er bij de therapieën aangeleerd wordt, past het verpleegkundig team toe in de dagelijkse zorg. Daarnaast vervult zij een belangrijke rol in de ondersteuning van familie en naasten van de revalidant en probeert zij hen te betrekken in de dagelijkse zorg voor hun naaste.

De diëtist is de specialist op gebied van voeding en diëten. De juiste voeding kan bijdragen aan een optimale reactie op de behandeling en op een sneller herstel. Een goed samengesteld individueel voedingsadvies is daarom onderdeel van de behandeling.Daarnaast zijn er, indien nodig, contacten met medisch specialisten uit het ziekenhuis (te denken aan neuroloog, psychiater, internist, intensivist, canuleteam en gipsmeester).Het behandelteam bespreekt wekelijks de voortgang van de patiënt. De bewustzijnstoestand wordt geëvalueerd en het behandelbeleid zo nodig aangepast.